Aansprakelijkheid en eigen risico

Deelname door leden en niet-leden aan verenigingsactiviteiten gebeurt voor eigen rekening en risico. Noch PZV, noch individuele bestuurs- en commissieleden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect zou kunnen ontstaan in verband met deelname aan activiteiten van PZV.

Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de PZV zijn verplicht tot het afsluiten van de geëigende verzekering ter dekking van schade aan het ingeschreven schip en schade aan derden. Verhaal van opgelopen schade op de bemanning is slechts mogelijk voor het eigen risico dat met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen. Dit bedrag is gemaximeerd op 500 euro en wordt naar evenredigheid over de gehele bemanning omgeslagen.

Zie ook het huishuidelijk reglement, artikel 14.