De PZV activiteiten.

Actief en sportief zeilen
PZV is een actieve en sportieve zeezeilvereniging die een dito houding van haar leden vraagt. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op nautisch gebied vraagt de nodige tijdsinspanning, motivatie en inzet. Deelname aan meerdere activiteiten per jaar is daarom wenselijk, evenals deelname en opkomst bij andere weersomstandigheden dan gehoopt.

Aansprakelijkheid en eigen risico PZV-activiteiten
Noch PZV, noch individuele bestuurders- en commissieleden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect zou kunnen ontstaan in verband met deelname aan activiteiten van PZV.

Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door PZV zijn verplicht tot het afsluiten van de geëigende verzekeringen ter dekking van schade aan het ingeschreven schip en schade aan derden. Verhaal van opgelopen schade op de bemanning is slechts mogelijk voor het eigen risico dat met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen. Dit bedrag is gemaximeerd op 500 euro en wordt naar evenredigheid over de gehele bemanning omgeslagen.

Organisatie van de PZV-activiteiten

  Kennisactiviteiten
  Voor de kennisactiviteiten is een meerjarenprogramma opgesteld. Dit programma omvat een aantal nautische opleidingen zoals meteo en lichtherkenning. Op basis van dit programma worden cursussen georganiseerd.
  Daarnaast worden ook lezingen, bezoeken en seminars georganiseerd. Projectleiders kunnen de onderwerpen zelf inbrengen en uitvoeren. Tijdens lezingen kunnen leden hun ervaringen opgedaan tijdens lange tochten delen. Daarnaast zijn bezoeken aan nautische toeleveranciers zoals zeilmakerijen of motoronderhoudsspecialisten een goede gelegenheid om kennis over boot en uitrusting te vergroten.
  De kennisactiviteiten kunnen we geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden (bijvoordbeeld de cursus Reanimatie).
  De meeste kennisactiviteiten zijn theoretische activiteiten die in de wintermaanden binnen plaatsvinden.

  Vaardigheidsactiviteiten
  De vaardigheidsactiviteiten zijn praktische activiteiten die buiten en op boten plaatsvinden, in het vaarseizoen. Projectleiders organiseren zeilweken, weekenden en dagen met een educatief karakter. Vanwege de spreiding van de boten binnen de vereniging worden de activiteiten zowel in het noorden (IJsselmeer, Waddenzee en omgeving) als in het zuiden (Zeeland en Noordzee) georganiseerd. De jaarlijkse oversteek naar Engeland, de Ramsgatetocht, is het koningsnummer van PZV. Daarnaast organiseren projectleiders aan het begin van het seizoen inslingertochten. Tijdens het zeilseizoen vinden o.a. manoeuvreer- en trimweekenden plaats en het jaar sluiten we af met de traditionele eindejaarswedstrijd.
  Ook voor de vaardigheidsactiviteiten kunnen we (een deel) van de cursus uitbesteden (bijvoorbeeld de veiligheidstraining bij duikschool GetWet).

  Projectleider activiteiten
  PZV-activiteiten worden in principe door en voor leden georganiseerd. Het bestuur roept jaarlijks PZV’ers op om een activiteit te organiseren. Daarbij kunnen de PZV’ers/ projectleiders hun eigen ideeën en wensen uitvoeren zolang die maar uitvoering geven aan de PZV doelstellingen. De voorzitter(s) van de commissies toetsen of de activiteiten binnen de PZV doelstellingen vallen. Ter ondersteuning of vervanging kan een projectleider een tweede projectleider vragen om de activiteit mee op te zetten en uit te voeren. Dat is niet noodzakelijk maar wel wenselijk bij het plotseling wegvallen van de projectleider zelf.

  Uitbesteden van (delen van) activiteiten
  In voorkomende gevallen kan een activiteit of deel van een activiteit worden uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld GetWet). In dat geval is de projectleider nog steeds het eerste aanspreekpunt voor de leden en het bestuur.
  Bij het uitbesteden moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de uitvoerende partij over kosten, wijze van betaling en annuleringsvoorwaarden (bijvoorbeeld als door weersomstandigheden de activiteit nautisch niet verantwoord is).

  Activiteitenkalender
  In de activiteitenkalender zijn alle activiteiten opgenomen. Daar staan ook de voorwaarden waaronder deelgenomen wordt inclusief informatie over aansprakelijkheid en betaling van activiteiten via automatisch incasso.
  De activiteiten worden in een vroeg stadium aangekondigd. Activiteiten die worden gehouden in de zomer worden aangekondigd in november/ december. Activiteiten die worden gehouden in de winter worden aangekondigd in september/oktober.

Deelname aan PZV-activiteiten

  Schippers en opstappers
  PZV’ers, schippers en opstappers, melden zich via de activiteitenkalender op de website aan voor een activiteit. Men krijgt altijd een bevestiging van de inschrijving. Voor zover relevant, kunnen aanmelders hun nautische wensen kenbaar maken bij de projectleider.

  Aanmelden voor activiteiten
  Aanmelding van leden geschiedt via het aanmeldingsformulier voor de activiteit die in de activiteitenkalender is opgenomen. Op ieder inschrijfformulier wordt het rekeningnummer van de PZV vermeld. Bij aanmelding wordt het inschrijfgeld via een automatische incasso van de rekening van de deelnemers afgeschreven. Bij afmelding na sluiting van de inschrijftermijn wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd; dit wordt op ieder inschrijfformulier vermeld.

  Aanmelding niet-leden
  Om zeilers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met zeezeilen en/ of de PZV, kunnen ze éénmalig deelnemen aan een PZV-activiteit zonder lid te zijn. Voorwaarde is wel dat de deelnemer voldoende nautische kennis en vaardigheid heeft om deel te nemen aan de activiteit. Om te beoordelen of de basiskennis en –ervaring aanwezig zijn, vullen niet-leden ook het zeil-cv in. De projectleider beoordeelt of een niet-lid voldoende kennis en ervaring heeft om deel te nemen aan de activiteit. Bij twijfel kan de projectleider dit afstemmen met de commissievoorzitter. Niet-leden betalen via een éénmalige machtiging voor een automatische incasso.

  Zeil-cv
  PZV-leden die willen deelnemen aan een zeilactiviteit hebben hun zeil-cv op de PZV-website ingevuld en geactualiseerd. Zowel bestaande kennis en ervaring als gewenste kennis en ervaring staan op het cv. Het cv dient als basisdocument om bootindelingen te maken.

  Indeling bij activiteiten
  Bij sommige activiteiten, bijvoorbeeld de zeilactiviteiten, is het nodig een indeling te maken. Bij alle indelingen, zoals bootindeling, staat veiligheid voorop en wordt de bemanning ingedeeld op basis van de nautische kennis en vaardigheden. Indien mogelijk wordt met sociale wensen rekening gehouden, maar die wensen zijn altijd ondergeschikt aan de evenwichtige samenstelling van de bemanning en de PZV-vloot.

Kosten PZV-activiteiten
Activiteiten zijn een belangrijk deel van de vereniging. Om ontwikkeling van kennis en vaardigheden te bevorderen is een activiteitenbudget beschikbaar. De voorzitters van de activiteitencommissies besluiten hoeveel PZV bijdraagt aan iedere activiteit.
De overgebleven kosten van de activiteit worden omgeslagen over de deelnemers aan de activiteit.
Bij deelname aan PZV-activiteiten zijn er ruwweg vier soorten kosten: inschrijfkosten, optionele kosten, bootkosten en aansprakelijkheidskosten.

  Inschrijfkosten
  Als inschrijfkosten worden alle gemeenschappelijke kosten gezien die bijdragen aan de activiteit. Daarbij kan gedacht worden aan de inhuur van deskundigen (trimmer, verzekeringsdeskundige enz), kosten van drukwerk of cursussen voor bijeenkomsten en een presentje voor de deskundige. Ook mogelijke lokatiehuur en consumpties tijdens een bijeenkomst kunnen gemeenschappelijk omgeslagen worden.
  Die kosten worden bij inschrijving bekend gemaakt en via een automatische incasso afgeschreven.

  Optionele kosten
  Optionele kosten zijn kosten als diner, drank tijdens diner, vervoer van en naar de havens en niet-nautische initiatieven (paardrijden, gids voor natuurwandeling). Soms worden die optionele activiteiten en kosten bij inschrijving aangeboden. Als van een optie gebruik gemaakt wordt, worden de kosten bij inschrijving via de automatische incasso samen met het inschrijfgeld afgeboekt.

  Bootkosten
  Kosten voor fouragering, havengelden, dieselkosten en de meevaarbijdrage van 15 euro per dag, worden per schip afgerekend bij de schipper aan het einde van het evenement. Bij grotere activiteiten (zoals de Ramsgatetocht) wordt de meevaarbijdrage vooraf met behulp van een automatische incasso geïnd. De projectleider of de penningmeester zorgt dan voor verrekening van de meevaarbijdrage met de schipper.

  Aansprakelijkheidskosten
  Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door PZV zijn verplicht tot het afsluiten van de geëigende verzekering ter dekking van schade aan het ingeschreven schip en schade aan derden. Verhaal van opgelopen schade op de bemanning is slechts mogelijk voor het eigen risico dat met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen. Dit bedrag is gemaximeerd op 500 euro en wordt naar evenredigheid over de gehele bemanning omgeslagen. In het geval van schade is dit een zaak tussen schipper en bemanning en zij regelen onderling de financiële afhandeling.